niedziela, 6 sierpnia 2017

Bł. Regina Protmann – wkład w dziedzictwo kulturowe Warmii

Warmia może się poszczycić ogromną liczbą zasłużonych osób, które swoje życie poświęciły służbie tej „świętej ziemi” i jej mieszkańcom. Wśród nich znajdowali się wybitni biskupi, pisarze, naukowcy, politycy etc. Lista byłaby długa: bp Ignacy Krasicki, kardynał Stanisław Hozjusz, Mikołaj Kopernik, Feliks Nowowiejski, Maria Zientara–Malewska i wielu innych. Jednak na szczególna uwagę zasługuje mieszkanka Braniewa bł. Regina Protmann, założycielka Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny. Kobieta, która odważyła się wyjść poza ramy panującego w XVI wieku modelu życia zakonnego i pozycji kobiety w społeczeństwie. Wyprzedziła epokę, w której żyła wykorzystując wykształcenie otrzymane w domu rodzinnym, wrodzoną inteligencję, zmysł organizatorski, a przede wszystkim otrzymaną od Boga łaskę. Wybitną braniewiankę, która w 1571 r. w swoim rodzinnym mieście na Warmii założyła zgromadzenie zakonne o charakterze kontemplacyjno – czynnym, tym samym otwierając nowy rozdział w historii żeńskich zgromadzeń zakonnych, można nazwać pionierką apostolatu kobiet w Kościele.

Regina Protmann przyszła na świat w 1552 r. w zamożnej rodzinie braniewskich patrycjuszy, Reginy i Piotra Protmannów. W tym czasie biskupem diecezji był Stanisław Hozjusz, który gorliwie wprowadzał reformy Soboru Trydenckiego (1545 – 1563) i bronił katolickiej Warmii przed luteranizmem. Ojciec Piotr Protmann trudnił się kupiectwem, z racji przynależności Braniewa do Związku Hanzeatyckiego, natomiast matka Regina (z domu Tingel) była córką Szymona – długoletniego burmistrza Braniewa. Córka Reginy i Piotra w domu rodzinnym otrzymała staranne wykształcenie, posiadła wiedzę religijną, znajomość kultury towarzyskiej i dobrych obyczajów, a przede wszystkim przejęła zasady moralne rodzinnego domu. Środowisko mieszczańskie, w którym wzrastała miało duży wpływ na jej młodzieńcze życie. Brała udział w rozrywkach charakterystycznych dla jej warstwy społecznej. Obdarzona urodą i inteligencją, lubiła stroić się w piękne stroje i dominować wśród swoich rówieśnic. Cechy przywódcze, które zdradzała już w wieku młodzieńczym, sprawiły iż stanęła na czele tworzącej się wspólnoty kobiet pragnących oddać swoje życie Bogu i służbie bliźnim.

Przełom w życiu młodej Reginy nastąpił w 1571 r. Wówczas, wbrew woli rodziców i przyjaciół, opuściła dom rodzinny i wraz z dwiema, podobnie jak ona myślącymi dziewczętami zamieszkała niedaleko rodzinnego domu w starym, opustoszałym budynku należącym do majątku ojca.  Co wpłynęło na podjęcie tak radykalnej decyzji przez młodą, zamożną braniewiankę? Nigdy nie będziemy w stanie pojąć tajemnicy powołania. Pytając o motywy jej wyboru, zapewne usłyszelibyśmy: secretum meum mihi. Jednak znanych jest kilka faktów historycznych, które mogły przyczynić się do duchowej przemiany Reginy i ukierunkowania jej życia na Boga. Jednym z nich była epidemia dżumy panująca w Braniewie i okolicach w roku 1564 oraz od 1571do1572, która musiała sprowokować młodą mieszczankę do głębokich przemyśleń na temat marności życia i dóbr tego świata. Niezliczona ilość ofiar, chorych i pozostawionych bez opieki sierot wyzwoliła w niej pragnienie oddania się służbie potrzebującym. Niewątpliwie ogromny wpływ na Reginę miała też formacja duchowa, którą otrzymywała poprzez kontakt z jezuitami, sprowadzonymi do Braniewa przez kardynała Stanisława Hozjusza w 1565 r. Jako młoda dziewczyna należała do Sodalicji Mariańskiej, a także korzystała z kierownictwa duchowego ojców jezuitów, którzy towarzyszyli jej w podjęciu zmiany stylu życia.

Rozwój nowej wspólnoty Regina powierzyła św. Katarzynie Aleksandryjskiej, patronce kościoła parafialnego w Braniewie. Pierwsza Reguła zgromadzenia została zatwierdzona w 1583 r. przez biskupa Marcina Kromera, pomimo tego, że nie otrzymał on aprobaty Kapituły Warmińskiej na działalność pobożnych dziewic. Ogromne zapotrzebowanie społeczności warmińskiej na pomoc duchową i charytatywną spowodowały, iż pierwsza wspólnota Reginy zyskała poparcie biskupa warmińskiego. Po zatwierdzeniu Reguły przez władze Kościelne nastąpił rozwój Zgromadzenia. Na terenie diecezji warmińskiej powstawały kolejne klasztory sióstr katarzynek: w Ornecie (1586 r.), w Lidzbarku Warmińskim (1587 r.), w Reszlu (1593 r.). Odnowiona i poszerzona Reguła została ponownie zatwierdzona przez ówczesnego biskupa warmińskiego Piotra Tylickiego oraz Stolicę Apostolską w 1602r. w imieniu nuncjusza apostolskiego Klaudiusza Rangoniego, za pontyfikatu papieża Klemensa VII. Tak krótki czas, od momentu zatwierdzenia reguły przez miejscowego biskupa do aprobaty ze strony Stolicy Apostolskiej, jest ewenementem na skalę światową. Kościół zatwierdził tym samym nowy model życia zakonnego o charakterze kontemplacyjno – czynnym, którego prekursorką stała się pierwsza błogosławiona ziemi warmińskiej Regina Protmann.

Do XVI wieku prawie nie było żeńskich zgromadzeń zakonnych na Warmii. W 1458 r. siostry brygidki utworzyły w Elblągu filię swojego gdańskiego klasztoru, jednak nie zadomowiły się na dłużej, bowiem nie znalazły poparcia u władzy diecezji warmińskiej. Znany jest epizod, który wskazywałby na niechęć wobec zakonów żeńskich samego biskupa Marcina Kromera, który odmówił przyjęcia do Braniewa dwóch sióstr brygidek uciekających z pogrążonego w wojnie Gdańska. Dlatego dziwić może fakt, iż nowe zgromadzenie założone przez Reginę zyskało w tak szybkim czasie aprobatę biskupa Kromera, który dał siostrom pieniądze na remont domu i uposażył posiadłościami ziemskimi. Do końca swego życia wspierał duchowo i materialnie konwenty sióstr katarzynek. Powodem tego mogło być zaangażowanie Reginy i jej towarzyszek w udzielanie pomocy mieszkańcom Braniewa, a później także wszystkim mieszkańcom Warmii. Świadczyły pomoc pielęgniarską, wychowawczą, edukacyjną. Założycielka sióstr katarzynek posiadała doskonały zmysł i wyczucie aktualnych potrzeb społeczeństwa warmińskiego i otworzyła się na znaki czasu. Regina uzupełniła lukę powstałą po wymarciu tzw. beginek, które stanowiły pośrednią formę życia pomiędzy stanem zakonnym a laikatem. Przed reformacją posiadały na Warmii aż pięć domów: w Braniewie, Fromborku, Ornecie, Lidzbarku Warmińskim i Reszlu. Należały do nich dziewczęta lub wdowy, które zamieszkiwały wspólnie przy większych kościołach tworząc pozaklasztorne wspólnoty będące pod opieką męskich zakonów żebraczych. Źródłem  ich utrzymania była praca ręczna i dobrowolne datki. Zajmowały się także wychowywaniem dzieci i opieką nad sierotami. Jednak skutki reformacji zupełnie wchłonęły wspólnoty beginek, a wizytacja przeprowadzona w 1565 r. zanotowała tragiczny stan zrujnowanych i opustoszałych domów, w których mieszkało już zaledwie po kilka tercjarek w podeszłym wieku. Można stwierdzić, iż model ich życia stracił swoją atrakcyjność i poparcie społeczeństwa. Młode dziewczęta pragnące żyć w stanie zakonnym, szukały klasztorów poza granicami Warmii. Powyższe okoliczności historyczne sprawiły, iż pionierskie dzieło mieszkanki Braniewa zyskało aprobatę władz kościelnych i państwowych.

Siostry katarzynki słusznie można nazwać oryginalnym zakonem warmińskim, bowiem od początku swojego istnienia były ściśle związane z Warmią. Dalszy rozwój zgromadzenia spowodował rozprzestrzenienie się jego działalności także poza granice diecezji warmińskiej, jednakże macierzystą ziemią dla sióstr katarzynek zawsze była i pozostanie ziemia warmińska, na której Regina Protmann rozpoczęła działalność socjalną, charytatywną i wychowawczą. Za jej życia Warmia była doświadczana przez liczne klęski żywiołowe, epidemie dżumy, wojny i wpływy luteranizmu. Ludność tej ziemi cierpiała głód i coraz bardziej ubożała, nie tylko materialnie ale też duchowo. Liczne ofiary dżumy pozostawiały po sobie osierocone dzieci. Wojny polsko-krzyżackie i reformacja przyczyniły się także do upadku szkolnictwa na Warmii. Naprzeciw zapotrzebowaniom społecznym ziemi warmińskiej wyszła wspólnota zakonna pod przewodnictwem Reginy Protmann, która poruszona ludzkim cierpieniem pragnęła dotrzeć z pomocą do wszystkich potrzebujących. Swoją opieką otaczała chorych w różnych punktach Braniewa: w szpitalach położonych poza granicami miasta oraz w domach, do których siostry chodziły po dwie. W szczególnie ciężkich przypadkach mogły pozostać przy chorym przez całą noc. Ten rodzaj posłannictwa rozpoczęty przez  Reginę spowodował, iż biskup Marcin Kromer nie mógł wprowadzić do Reguły zgromadzenia klauzury czynnej. Siostry mogły wychodzić poza mury klasztoru, aby służyć potrzebującym. Z przekazu ojca Engelberta Keilerta (spowiednik i biograf Reginy) wiadomo, iż sama przyrządzała lekarstwa i posiłki dla chorych, troszczyła się o ludzi opuszczonych i niedołężnych. W zakres obowiązków włączyła także troskę o przedmioty liturgiczne, wystrój kościołów przygotowując świece, szaty liturgiczne. Rozpoczęła kształcenie młodzieży żeńskiej, która była pozostawiona bez możliwości zdobycia wykształcenia. Sprowadzeni do Braniewa przez kardynała Stanisława Hozjusz ojcowie jezuici założyli w 1565 r. Collegium Hosianum i seminarium duchowne, które kształciło młodzież męską i przyszłych kapłanów. Zainspirowana tym dziełem Regina także pragnęła włączyć się w potrydencką odnowę religijno – moralną ludności Warmii, dlatego podjęła się organizacji nauczania i katolickiego wychowania młodzieży żeńskiej. Swoją dydaktyczno – edukacyjną aktywność uwieńczyła założeniem szkoły dla dziewcząt w braniewskim konwencie sióstr. Kolejno zakładane konwenty sióstr jako priorytet swojej pracy uznawały, obok opieki nad chorymi, kształcenie dziewcząt w prowadzonych przez siebie szkołach.  Nawet szlachta polska zabiegała o kształcenie swoich córek przez siostry katarzynki. Regina udostępniła naukę czytania i pisania także uboższej warstwie społecznej, uważając te umiejętności za niezbędne w rozwoju cnót chrześcijańskich. Dzięki temu zyskiwała poparcie i konkretną pomoc materialną ze strony kolejnych biskupów warmińskich. Apostolską działalność zalecała łączyć z modlitwą i kontemplacją. Jej żarliwa postawa służby wobec lokalnej społeczności Kościoła warmińskiego zaowocowała licznymi powołaniami wśród dziewcząt, które pragnęły pójść w jej ślady i żyć zaproponowanym przez nią stylem życia. Na owoce nie trzeba było długo czekać, bowiem jeszcze za życia Reginy powstały kolejne konwenty sióstr  katarzynek: w Ornecie, Lidzbarku Warmińskim i Reszlu. Warmia okazała się żyzną glebą dla nowatorskiej działalności Reginy Protmann, która obok potrzeb materialnych, dbała także o odnowienie i pogłębienie życia religijnego ówczesnych katolików.

Charyzmatyczne posłannictwo bł. Reginy Protmann nie zakończyło się w momencie jej śmierci (18.01.1613 r.), ale trwa do dnia dzisiejszego kontynuowane przez Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny nie tylko na rodzimej Warmii. W dziedzinie zadań socjalno – charytatywnych i wychowawczo – edukacyjnych siostry do dziś na całym świecie posługują się metodami przyjętymi przez swoją Założycielkę.

s. M. Zofia Maciejewska CSC