niedziela, 24 listopada 2019

Baltic OdysseyTowarzystwo Naukowe Pruthenia rozpoczęło realizację projektu Baltic Odyssey – Tworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego (PR/1/104/2018), który jest finansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020, Cel tematyczny: DZIEDZICTWO: Promocja kultury lokalnej  i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego.

Działanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny.
UMOWA NR PROO/1b/1/2019 zawarta z Narodowym Instytutem Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Baltic Odyssey to powrót do najstarszych źródeł tożsamości kulturowej terenów obecnie położonych w północno-wschodniej Polsce (woj. Warmińsko-mazurskie) i Rosji (Obwód Kaliningradzki). Projekt nawiązuje do starożytnego mitu Odyseusza jako metafory poszukiwania sposobu osiedlania się. Realizacja projektu ma na celu podkreślenie i wyjaśnienie w krajobrazie kulturowym dawnych ziem pruskich znaków tożsamości związanych z ludami, które zamieszkiwały te ziemie w starożytności i średniowieczu. 

Baltic Odyssey to projekt oferty podróży do źródeł tożsamości kulturowej południowo-wschodniego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Zarówno mieszkańcy regionu transgranicznego - Polacy i Rosjanie, jak i turyści odwiedzający region są zaproszeni na tę podróż. Jedni odkryją dziś mityczną i historyczną przeszłość swojej ojczyzny. Inni - będą mogli odkryć egzotyczny świat północno-wschodnich krańców dawnej barbarzyńskiej Europy. 

Cel główny projektu to zwiększenie atrakcyjności transgranicznego regionu Polski i Rosji dla mieszkańców i turystów poprzez stworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturalnego. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii mobilnych (opracowanie aplikacji mobilnej) - świat dziedzictwa historycznego zostanie otwarty zarówno dla mieszkańców regionu jak i dla odwiedzających go turystów. Aplikacja mobilna zawierać będzie informacje o ciekawych miejscach historycznych i kulturowych (w ramach projektu opracowane zostanie 123 miejsca), aplikacja będzie miała otwartą formułę umożliwiającą w przyszłości jej rozwijanie. W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania archeologiczne (osada Sędyty, cmentarzysko w okolicach Truso), wykonane rekonstrukcje historyczne (rekonstrukcja łodzi Wikingów dla osady Kaup i dokumentacja budowlana osady Sędyty pod przyszły Park Archeologiczny) oraz wizualizacje (Sędyty, Truso, Romanovo), odbędą się również dwa festiwale historyczne (festiwal Prusowie ze wsi Sędyty oraz „History and craft” festiwal w Kaupie). Kolejnym działaniem w projekcie jest Prussia design, w ramach którego planowane jest wydanie katalogu prezentującego ciekawe motywy archeologiczne stanowiące inspirację dla rzemieślników do tworzenia zarówno zwykłych rzeczy, jak i ciekawych rekonstrukcji. Dopełnieniem tego działania będą warsztaty Prussia design skierowane do lokalnych twórców, których efektem będą prototypy przedmiotów inspirowanych dziedzictwem archeologiczno-historycznym. 

Nawiązana w ramach projektu międzynarodowa współpraca będzie doskonałą okazją do wymiany informacji i doskonalenia doświadczeń. Wspólna historia regionu transgranicznego stanowić będzie podstawę działań promujących turystykę na terenie Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego.
Zakończenie projektu przewidziano na rok 2021. Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Nazwa projektu:
„Baltic Odyssey - Tworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego”
 
Koordynator projektu z ramienia Towarzystwa - dr Marta Śliwa

Całkowita wartość projektu:
733 675,25 EUR

Kwota dofinansowania:
660 306,85 EUR

Okres realizacji:
01.09.2019 – 31.08.2021

Partnerzy:
Administracja Starostwa Powiatowego w Zielonogradsku (partner wiodący)

Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie

Towarzystwo Naukowe „Pruthenia” w Olsztynie

Kaliningradzka Organizacja Publiczna „Centrum Rekonstrukcji Historycznej”

Gmina Olsztyn

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
                                           


Za treść niniejszej informacji odpowiada Towarzystwo Naukowe Pruthenia i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.