niedziela, 24 listopada 2019

Baltic OdysseyTowarzystwo Naukowe Pruthenia rozpoczęło realizację projektu Baltic Odyssey – Tworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego (PR/1/104/2018), który jest dofinansowanego ze środkówUnii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Cel tematyczny programu: DZIEDZICTWO: Promocja kultury lokalnej  i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego.

Działanie dofinansowane ze środków  Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny (Umowa nr PROO/1b/1/2019 zawarta z Narodowym Instytutem Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (umowa nr DSPP-III.42/2019/WW).

Baltic Odyssey  - powrót do najstarszych źródeł tożsamości kulturowej terenów obecnie położonych w północno-wschodniej Polsce (woj. Warmińsko-mazurskie) i Rosji (Obwód Królewiecki). Projekt nawiązuje do starożytnego mitu Odyseusza jako metafory poszukiwania sposobu osiedlania się. Realizacja projektu ma na celu podkreślenie i wyjaśnienie w krajobrazie kulturowym dawnych ziem pruskich znaków tożsamości związanych z ludami, które zamieszkiwały te ziemie w starożytności i średniowieczu.

Baltic Odyssey to projekt oferty podróży do źródeł tożsamości kulturowej południowo-wschodniego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Zarówno mieszkańcy regionu, jak i turyści odwiedzający region są zaproszeni na tę podróż. Jedni odkryją dziś mityczną i historyczną przeszłość swojej ojczyzny. Inni - będą mogli odkryć egzotyczny świat północno-wschodnich krańców dawnej barbarzyńskiej Europy.

Cel główny projektu to zwiększenie atrakcyjności regionu dla mieszkańców i turystów poprzez stworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturalnego. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii mobilnych (opracowanie aplikacji mobilnej) - świat dziedzictwa historycznego zostanie otwarty zarówno dla mieszkańców regionu jak i dla odwiedzających go turystów. Aplikacja mobilna zawierać będzie informacje o ciekawych miejscach historycznych i kulturowych (w ramach projektu opracowane zostanie 123 miejsca), aplikacja będzie miała otwartą formułę umożliwiającą w przyszłości jej rozwijanie. W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania archeologiczne (osada Sędyty, cmentarzysko w okolicach Truso), wykonane rekonstrukcje historyczne (dokumentacja budowlana osady Sędyty pod przyszły Park Archeologiczny) oraz wizualizacje (Sędyty, Truso), odbędą się również festiwale historyczne Prusowie ze wsi Sędyty. Kolejnym działaniem w projekcie jest Prussia design, w ramach którego planowane jest wydanie katalogu prezentującego ciekawe motywy archeologiczne stanowiące inspirację dla rzemieślników do tworzenia zarówno zwykłych rzeczy, jak i ciekawych rekonstrukcji. Dopełnieniem tego działania będą warsztaty Prussia design skierowane do lokalnych twórców, których efektem będą prototypy przedmiotów inspirowanych dziedzictwem archeologiczno-historycznym.

Nawiązana w ramach projektu współpraca stała się doskonałą okazją do wymiany informacji i doskonalenia doświadczeń. Wspólna historia regionu  stanowić będzie podstawę działań promujących turystykę na terenie Warmii i Mazur.

Zakończenie projektu przewidziano na rok 2023.

 

Nazwa projektu:             „Baltic Odyssey - Tworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego”

 

Całkowita wartość projektu:       733 675,25 EUR

 

Kwota dofinansowania:              660 306,85 EUR

 

Okres realizacji:                    01.09.2019 – 30.04.2023

 

Partnerzy:                              Gmina Olsztyn

 

                                                Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

 

                                               Towarzystwo Naukowe „Pruthenia” w Olsztynie

                                                        


                                           


Za treść niniejszej informacji odpowiada Towarzystwo Naukowe Pruthenia i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.