Statut Towarzystwa Naukowego Pruthenia
STATUT
Towarzystwa Naukowego Pruthenia

przyjęty
Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa z dnia 2017-04-04
wraz ze zmianami przyjętymi Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa
z dnia 2017-08-03

(tekst jednolity)

Rozdział I
Postanowienia ogólne. Misja Towarzystwa

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Towarzystwo Naukowe Pruthenia” zwane dalej „Towarzystwem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, którego misją jest organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych oraz popularyzacja wiedzy o historii i kulturze ludów i krain nadbałtyckich, ze szczególnym uwzględnieniem Prusów.

§ 2

Oficjalnym skrótem nazwy Towarzystwa jest słowo: „PRUTHENIA”.

§ 3

1.      Tłumaczenie nazwy Towarzystwa na język angielski brzmi: „Scientific Association Pruthenia”.
2.     Tłumaczenie nazwy Towarzystwa na język niemiecki brzmi: „Wissenschaftliche Gesellschaft Pruthenia”

§ 4

Towarzystwo posiada swoje znaki graficzne – logotypy. Wzory logotypów i zasady ich używania ustala Zarząd Towarzystwa.

§ 5

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Olsztyn.

§ 6

Towarzystwo działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

§ 7

1.      Towarzystwo współpracuje z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi których cele działalności są zbieżne z celami Towarzystwa.
2.      Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 8

1.      Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.     Dla właściwego realizowania swoich celów Towarzystwo może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9

Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

Rozdział II
Cele i formy działalności
Towarzystwa Naukowego Pruthenia

§ 10

1.      Towarzystwo realizuje swoją misję poprzez następujące cele swojej działalności:
Cel Strategiczny 1:
Rozwijanie badań naukowych nad dziejami i kulturą ludów i krain nadbałtyckich, ze szczególnym uwzględnieniem Prusów.
Cel Strategiczny 2
Popularyzacja i upowszechnianie wyników badań naukowych nad dziejami i kulturą ludów i krain nadbałtyckich, ze szczególnym uwzględnieniem Prusów.
Cel Strategiczny 3
Prowadzenie działalności wydawniczej – naukowej i popularnonaukowej służącej udostępnieniu wyników badań naukowych jak też edukacji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego ludów i krain nadbałtyckich, ze szczególnym uwzględnieniem Prusów.
2.     Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
a) W obszarze Celu Strategicznego 1:
-        organizowanie i prowadzenie badań archeologicznych;
-        prowadzenie i wspieranie interdyscyplinarnych badań naukowych;
-        prowadzenie i wspierania badań naukowych nad dziedzictwem kulturowym;
-        organizowanie konferencji, seminariów naukowych, wykładów, itp.;
-        tworzenie biblioteki naukowej służącej środowisku naukowemu;
-        tworzenie kolekcji naukowych i zbiorów służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego;
-        współpraca z innymi instytucjami naukowymi podejmującymi badania w zakresie wskazanym w misji Towarzystwa;
-        udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.
b) W obszarze Celu Strategicznego 2:
-      współpracę z wszelkimi instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami życia społecznego w celu zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego;
-      organizowanie odczytów, wykładów i prelekcji popularyzujących dzieje i kulturę;
-      organizowanie warsztatów i kursów edukacyjnych dla nauczycieli i animatorów kultury;
-      organizowanie warsztatów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych odbiorców;
-      współpracę ze szkołami, Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli i innymi podmiotami w celu tworzenia programów edukacji regionalnej;
-      organizowanie i współorganizowanie festiwali i festynów kulturowych oraz rekonstrukcji historycznych i archeologii eksperymentalnej;
-      organizowanie zespołów rekonstrukcji historycznej mających na celu przybliżenie życia codziennego;
-      popularyzację i podejmowanie działań w zakresie organizacji turystyki historycznej i turystyki kulturowej.
c) w obszarze Celu Strategicznego 3:
-      przygotowywanie i wydawanie czasopism naukowych i popularnonaukowych;
-      przygotowywanie i wydawania publikacji naukowych;
-      przygotowywanie i wydawanie publikacji popularnonaukowych;
-      przygotowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych do ścieżek regionalnych;
-      przygotowywania i wydawanie dzieł literackich;
-      współpraca z innymi podmiotami nauki i podmiotami życia społeczno-gospodarczego w realizacji tego rodzaju przedsięwzięć.
3.     Towarzystwo realizuje swoje cele statutowe poprzez ustanawianie i realizowanie Programów oraz Projektów Statutowych.
4.     Programy Statutowe oraz Projekty Statutowe powołuje Zarząd Towarzystwa wskazując jednocześnie Dyrektora Programu bądź Kierownika Projektu odpowiedzialnego za jego realizację oraz ustalając sposób jego finansowania.
5.     Uprawnionym o wnioskowanie o powołanie Programu bądź Projektu Statutowego jest każdy Członek Zwyczajny bądź Członek Stowarzyszony Towarzystwa.
6.     Dyrektorzy Programów i Kierownicy Projektów Statutowych tworzą Radę Dyrektorów Programów Statutowych.
§ 11
Towarzystwo realizuje swoje cele w zgodzie z porządkiem prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami niniejszego statutu.

§ 12

1.      Towarzystwo realizuje swoje cele w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
2.     Zakres odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego określa uchwałą Zarząd Towarzystwa.
3.     Dla realizacji swoich celów statutowych Towarzystwo może powoływać inne organizacje w granicach dopuszczonych prawem.
4.     Towarzystwo może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw.
5.     Terenowa jednostka organizacyjna Towarzystwa może posiadać osobowość prawną.
6.     Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników etatowych i wolontariuszy.

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa Naukowego Pruthenia

§ 13

Członkami Towarzystwa Naukowego Pruthenia są:
1.      Członkowie zwyczajni,
2.     Członkowie stowarzyszeni,
3.     Członkowie wspierający,
4.     Członkowie Honorowi.

§ 14

1.      Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna, która ma ukończone studia historyczne, archeologiczne, kulturowe lub inne kwalifikacje, które Zarząd Towarzystwa uzna za równorzędne, bądź też wobec której można udokumentować działalność zgodną z celami statutowymi Towarzystwa.
2.     Nabycie członkostwa zwyczajnego następuje na drodze złożenia Zarządowi Towarzystwa aplikacji członkowskiej oraz uzyskania pisemnej rekomendacji co najmniej dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa. Zarząd Towarzystwa przyjmuje kandydaturę członka zwyczajnego w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
3.     Decyzja o przyjęciu uprawomocnia się po zapłaceniu składki członkowskiej.

§ 15

Członkiem stowarzyszonym może zostać każda osoba fizyczna niemająca kwalifikacji określonych w § 14 ust. 1, jeśli wykazuje zainteresowania naukowe i deklaruje chęć brania udziału w pracach Towarzystwa i realizowania jego celów statutowych.

§ 16

1.      Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba prawna, która wspiera Towarzystwo przez uiszczanie na jego rzecz ustalonych składek bądź dotacji lub pomaga Towarzystwu w innej formie.
2.     Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi w drodze złożenia oświadczenia woli Zarządowi Towarzystwa przez uprawnione organy tych osób lub instytucji.
3.     Formę i rodzaj wspierania Towarzystwa poszczególni członkowie wspierający ustalają z Zarządem Towarzystwa.
4.     Osoby prawne uzyskują status członka wspierającego na mocy uchwały Zarządu Towarzystwa podjętej zwykłą większością głosów.
5.     Ustanie członkostwa wspierającego następuje na mocy złożenia stosownego oświadczenia woli przez osobę prawną bądź też przez wykluczenie na mocy uchwały Zarządu Towarzystwa podjętej większością głosów w przypadku, gdy Członek wspierający nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań.
6.     Od uchwały Zarządu Towarzystwa wykluczającej członka wspierającego z Towarzystwa przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków, które po rozpatrzeniu sprawy podejmuje ostateczną decyzję.
7.     Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych Towarzystwa poza biernym i czynnym prawem wyborczym.

§ 17

1.      Walne Zgromadzenie Członków może przyznać tytuł Członka Honorowego Towarzystwa Naukowego Pruthenia osobie fizycznej w uznaniu ich zasług na polu działalności prowadzonej przez Towarzystwo bądź wsparcia, jakiego udzielają Towarzystwu.
2.     Tytuł Członka Honorowego Towarzystwa Pruthenia przyznaje się w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej zwykłą większością głosów, na wniosek Zarządu.
3.     Zarząd Towarzystwa przygotowuje pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie tytułu Członka Honorowego.
4.     Członek Honorowy Towarzystwa jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.
5.     Członek Honorowy Towarzystwa nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
6.     Członek Honorowy Towarzystwa może występować z głosem doradczym w zebraniach Towarzystwa, jego władz i organów.

§ 18

1.      Członkowie zwyczajni i stowarzyszeni Towarzystwa zobowiązani są:
a.     swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa;
b.    dbać o jego dobre imię;
c.popierać i czynnie realizować cele Towarzystwa;
d.    przestrzegać postanowień Statutu i powszechnie obowiązującego prawa;
e.     regularnie opłacać składki.

§ 19

1.      Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo brać udział w życiu Towarzystwa, a w szczególności:
a.    przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze;
b.    wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Towarzystwa;
c.     korzystać z lokali Towarzystwa zgodnie z jego celami statutowymi;
d.    posiadać legitymację Towarzystwa i nosić jego odznaki;
e.    korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Towarzystwa w swojej działalności na rzecz realizacji jego celów;
f.     korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Towarzystwo.

§ 20

1.      Utrata członkostwa zwyczajnego i stowarzyszonego Towarzystwa następuje wskutek:
a.     rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu;
b.    skreślenia z listy członków, przez Zarząd, w następstwie wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:
-        podejmowania przez członka działalności sprzecznej ze Statutem oraz uchwałami organów Towarzystwa;
-        nieusprawiedliwionego nie brania udziału w pracach Towarzystwa;
-        zalegania z opłatą składki członkowskiej przez trzy kolejne okresy składkowe;
-        pozbawienia praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądowego;
-        na pisemny wniosek co najmniej 10 członków Towarzystwa z przyczyn określonych literami a) i b) niniejszego ustępu;
c.     śmierci członka Towarzystwa.

§ 21

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, złożone co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. W przypadku zaistnienia przesłanek z §25 ust. 2 termin określony w zd. 1 nie podlega zastosowaniu.

§ 22

Członek stowarzyszony Towarzystwa ma te same prawa, co członek zwyczajny z wyjątkiem wymienionych w § 19 ust 1 lit. a).

Rozdział IV
Władze Towarzystwa Naukowego Pruthenia

§ 23

Władzami Towarzystwa są:
1.      Walne Zgromadzenie Członków
2.     Zarząd
3.     Komisja Rewizyjna
4.     Sąd Koleżeński

§ 24

1.      Kadencja wybieralnych władz Towarzystwa trwa trzy lata.
2.     Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
3.     Prezydent Towarzystwa, Kanclerz, Skarbnik, może wydawać zarządzenia, o ile Statut i Regulaminy na to pozwalaj, w przedmiocie określonym przez Statut i Regulaminy.
4.     Wydawane przez Władze Towarzystwa i Organy doradcze zarządzenia są niezaskarżalne, o ile dalsze postanowienia Statutu i Regulaminy nie stanowią inaczej.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 25

1.      Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem.
2.     Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz na trzy lata lub częściej, na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 Członków Towarzystwa. Zarząd powiadamia wszystkich członków o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa lub w inny skuteczny sposób, co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3.     Dla ważności obrad Walnego Zgromadzenia konieczna jest obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia nie zbierze się ponad połowa członków, Zarząd ogłasza drugi termin, w którym Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. Termin z par. 25 ust. 2 nie obowiązuje.
4.     W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Towarzystwa oraz - z głosem doradczym – członkowie honorowi, członkowie stowarzyszeni, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
5.     Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a.     uchwalanie strategii działania Towarzystwa;
b.     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Naukowej Towarzystwa oraz Sądu Koleżeńskiego;
c.      uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
d.     udzielanie absolutorium Zarządowi;
e.     wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Naukowej Towarzystwa, Sądu Koleżeńskiego;
f.      uchwalanie zmian Statutu;
g.     podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Towarzystwo innych organizacji;
h.     podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa;
i.      rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa od uchwał Zarządu;
j.      rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego;
k.     rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Zarządu;
l.      ustalanie wysokości składek członkowskich;
m.   nadawanie i odbieranie tytułu Członka Honorowego Towarzystwa;
n.     wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych statutem, nienależących do właściwości innych władz Towarzystwa.
6.     Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
7.     Zdolność do składania projektów uchwał posiadają wszyscy członkowie i władze Towarzystwa.
8.      
a.     Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium, które kieruje jego pracami;
b.     Skład Prezydium: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, Sekretarz Obrad, oraz dwóch członków Komisji Skrutacyjnej;
c.      Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przeprowadza Prezydent bądź Kanclerz Towarzystwa. Głos sprzeciwu odnotowuje się w protokole zebrania Walnego Zgromadzenia.
d.     Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przeprowadza wybory Sekretarza Obrad i członków Komisji Skrutacyjnej. Z dokonania wyboru sporządza protokół. Głosy sprzeciwu są w nim odnotowywane.
e.     Sprzeciw może być zgłoszony do protokołu do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, a po jego zakończeniu do 30 dni po uprawdopodobnieniu braku takiej możliwości w trakcie trwania obrad.

9.     Odwołanie Prezydenta i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Naukowej Towarzystwa oraz Sądu Koleżeńskiego wymaga bezwzględnej większości głosów (50% + 1 głos) przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa.

Zarząd

§ 26

1.      Zarząd składa się z 3 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2.     Zarząd składa się z:
a. Prezydenta Towarzystwa Naukowego Pruthenia;
b. Kanclerza Towarzystwa Naukowego Pruthenia;
d. Skarbnika Towarzystwa Naukowego Pruthenia;
3.     Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach, nie później niż w dwa tygodnie od daty wyborów poprzez przyjęcie Regulaminu Zarządu.
4.     Zarząd zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezydent Towarzystwa lub dwóch członków Zarządu działających razem.
5.     Do kompetencji Zarządu należy:
a.     realizacja celów statutowych zgodnie z art. 10
b.     realizacja strategii działania Towarzystwa, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie;
c.      przygotowywanie strategii działania Towarzystwa;
d.     przygotowanie rocznych bilansów i sprawozdań z działalności Towarzystwa;
e.     sprawowanie zarządu majątkiem Towarzystwa;
f.      kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa;
g.     reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu, zgodnie z par. 68 Statutu;
h.     zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
i.      przyjmowanie nowych członków Towarzystwa;
j.      kierowanie do Rady Naukowej projektów do ich zaopiniowania. Opinie nie wiążą Zarządu w swych ustaleniach;
k.     powoływanie i odwoływanie oddziałów terenowych Towarzystwa;
l.      udzielanie pełnomocnictwa do reprezentowania Towarzystwa, do prowadzenia jego spraw zgodnie z par. 68 Statutu;
m.   uchwalanie zmiany statusu członka na jego wniosek;
n.     zwolnienie lub zawieszenie z opłaty składki członkowskiej, ze względu na trudną sytuację członka.

Komisja Rewizyjna

§ 27

1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie niebędących członkami Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i członkami Rady Naukowej.
2.     Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członka komisji.
3.     Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a.     kontrola finansowa Zarządu;
b.     dokonuje rocznej oceny działalności finansowej Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami;
c.      składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zgromadzeniu;
d.     występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia, a w sposób obligatoryjny - w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie określonym przez Statut.
e.     kontrola innych organów władz Towarzystwa, jeżeli zajdzie uzasadniona potrzeba oraz władz Oddziałów Terenowych Towarzystwa czy innych powołanych do życia organizacji. Komisje Rewizyjne Oddziałów Terenowych Towarzystwa lub innych powołanych do życia organizacji, zobowiązane są do przesłania wyników kontroli Zarządowi Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
4.     W celu realizacji swoich kompetencji statutowych Komisja Rewizyjna może żądać wglądu do pełnej dokumentacji działalności Towarzystwa.
5.     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Towarzystwa.
6.     Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu – z głosem doradczym.
8.     Przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej są pełnomocnikami Towarzystwa do podpisywania umów z członkami Zarządu Towarzystwa.
9.     Komisja Rewizyjna sporządza wnioski pokontrolne. W przypadku braku jednomyślności, we wnioskach pokontrolnych należy zawrzeć zdanie odrębne członka Komisji Rewizyjnej.

Sąd Koleżeński

§ 28

1.      Sąd Koleżeński składa się z 4 członków Towarzystwa, niebędących członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Naukowej, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.
2.     Do kompetencji Sądu należy:
a.     formułowanie wniosków o odebranie członkostwa;
b.     rozpatrywanie odwołań w sprawie odmowy przyjęcia do Towarzystwa;
c.      rozpatrywanie sporów między członkami;
d.     rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Towarzystwa poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Towarzystwa;
e.     rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną, w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach Towarzystwa
f.      rozpatruje i rozstrzyga odwołania od orzeczeń sądów Koleżeńskich Oddziałów;
g.     sprawuje ogólny nadzór nad sądami Koleżeńskimi Oddziałów;
h.     uchwala regulamin określający tryb i zasady działania sądów w Towarzystwie;
i.      orzeka w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Towarzystwa;
j.      dokonuje interpretacji postanowień Statutu Towarzystwa Naukowego Pruthenia, na wniosek zainteresowanego członka Towarzystwa.
3.     Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia ze stronami toczącego się postępowania.
4.     Członkiem Sądu Koleżeńskiego nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5.     Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Towarzystwa i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
6.     Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i zainteresowanym.
7.      
a.     Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie. W przypadku niemożności zebrania pełnego składu, Przewodniczący składu orzekającego uzupełnia skład Sądu Koleżeńskiego o jednego z członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku braku takiej możliwości wyznacza inny termin, jednak nie później niż na 30 dni od dnia wydania zarządzenia w tym przedmiocie.
b.     W przypadku ponownego braku możliwości zebrania pełnego składu, Przewodniczący może uzupełnić skład o jednego z członków Komisji Rewizyjnej, a w przypadku braku tej możliwości o członka zwyczajnego, spełniającego przesłanki z § 19 ust. 1 lit. a), niepiastującego urzędu zgodnie z § 28 ust. 3 i 4 oraz § 26 ust. 2.

§ 29

1.      Sąd Koleżeński jest dwuinstancyjny.
2.     Sąd Koleżeński, jako pierwsza instancja w sprawach określonych w §28 ust. 2 pkt. a – f, orzeka w składzie trzyosobowym. Zespołem rozpatrującym sprawy kieruje przewodniczący sądu lub jego zastępca. W pozostałych sprawach rozstrzyga w składzie jednoosobowym.
3.     Postępowanie przed wszystkimi sądami koleżeńskimi toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do sądu wyższej instancji lub Walnego Zgromadzenia.
4.      
a.     Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji, rozpoznaje Sąd Koleżeński w trzyosobowym, zmienionym składzie, zgodnie z procedurą określoną w §28 ust. 7
b.     W przypadku zgody wszystkich stron postępowania, stronom sporu przysługuje możliwość odwołania od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji do najbliższego Walnego Zgromadzenia, w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia. W przypadku pokrycia się terminu zwołania Walnego Zgromadzenia z terminem umożliwiającym złożenie odwołania, złożone odwołanie będzie rozpatrywane zgodnie z regulacją § 29 ust. 4 pkt. a.
5.     Sąd Koleżeński rozpoznaje odwołania od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów w składzie trzyosobowym.
6.     Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydane w wyniku rozpoznania odwołania są ostateczne.
7.     Członek Towarzystwa nie może być ukarany po upływie pięciu lat od dopuszczenia się przez niego naruszenia Statutu lub uchwał władz Towarzystwa.
8.     Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.

§ 30

1.      Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
a.     upomnienia;
b.     nagany;
c.      zawieszenia w prawach członka;
d.     nałożyć karę grzywny w wysokości czterokrotności rocznej składki Towarzystwa na cele statutowe Towarzystwa;
e.     wykluczenia z Towarzystwa.
2.     Kary określone w ust. 1 pkt. a – c można łączyć z określonymi w pkt. d.

§ 31

1.      Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia przewinienia upłynęły trzy lata.
2.     Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie następuje wcześniej niż przedawnienie karne.
3.     Przedawnienie dyscyplinarne przerywa każda czynność organu powołanego do ścigania przewinienia.

§ 32

1.      Sąd Koleżeński jest w zakresie orzekania niezawisły.
2.     Sąd Koleżeński rozstrzyga samodzielnie nasuwające się zagadnienia prawne i orzeka na mocy przekonania opartego na swobodnej ocenie całokształtu dowodów, uwzględniając okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego.

§ 33

1.      Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są: oskarżyciel, obwiniony i pokrzywdzony.
2.     Oskarżycielem w postępowaniu jest osoba wnosząca skargę.
3.     Obwinionym jest osoba, przeciwko któremu toczy się postępowanie dyscyplinarne.
4.     Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone postępowaniem obwinionego.

Wybory uzupełniające

§ 34

1.      W razie zmniejszenia się składu władz Towarzystwa wymienionych w § 23 ust. 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu powinno nastąpić w drodze wyboru na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
2.     Walne zgromadzenie powinno zostać zwołane w przeciągu 30 dni od dnia wystąpienia przesłanki zawartej w ust. 1.
3.     W związku z zaistnieniem przesłanki z ust. 1, do czasu przeprowadzenia nowych wyborów, Prezydent Towarzystwa wstępuje w uprawnienia, jako pełniący obowiązki, chyba, że może to powodować rażące naruszenie przepisów Statutu Towarzystwa. Wtedy powołuje członka zwyczajnego Towarzystwa w celu pełnienia przez niego obowiązków w zastępstwie.

Rozdział V
Rada Naukowa Towarzystwa

§ 35

1.      Rada Naukowa Towarzystwa składa się z 3 do 5 członków, co najmniej ze stopniem naukowym dra hab. wybranych przez Walne Zgromadzenie, niebędących członkami Zarządu, członkami Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
2.     Rada Naukowa składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Rady.
3.     Członkami Rady Naukowej mogą być również osoby nie będące członkami Towarzystwa, pod warunkiem, że spełniają pozostałe kryteria. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Naukowej muszą być członkami Towarzystwa.
4.     Członkiem Rady Naukowej może być również instytucja posiadająca osobowość prawną lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W tym przypadku zgodnie ze statutem danej instytucji, do Rady Naukowej wydelegowana jest upoważniona osoba, która musi legitymować się co najmniej tytułem doktora hab. lub legitymować się uznanym przez Radę Naukową i Zarząd uznaniem.

§ 36

1.      Do kompetencji Rady Naukowej należy:
a.     dokonuje rocznej oceny działalności merytorycznej Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.
b.     wspiera Zarząd w realizacji celów statutowych oraz, przyjętej przez Walne Zgromadzenie, strategii działania Towarzystwa;
c.      opiniuje i monitoruje realizację Programów i Projektów Statutowych;
d.     wspólnie z Radą Dyrektorów Programów Statutowych i Zarządem Towarzystwa przygotowuje strategię działania Towarzystwa przedstawianą Walnemu Zgromadzeniu.

§ 37

Przewodniczący Rady Naukowej ma prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział VI
Rada Dyrektorów Programów Statutowych

§ 38

1.      Towarzystwo realizuje swoje cele statutowe i przyjęta strategię działania poprzez powoływanie i realizowanie Programów Statutowych i Projektów Statutowych.
2.     Programy i Projekty Statutowe to wieloletnie przedsięwzięcia Towarzystwa realizujące jego cele statutowe.
a.     Program Statutowy obejmuje szeroki obszar działania Towarzystwa związany z realizacją jednego z podstawowych celów statutowych. W ramach Programu realizowanych jest szereg zadań.
b.    Projekt Statutowy to wieloletnie działanie jednego rodzaju.
3.     Programami Statutowymi kierują Dyrektorzy Programów Statutowych.
4.     Projektami Statutowymi kierują Kierownicy Projektów Statutowych.
5.     Dyrektorzy Programów Statutowych i Kierownicy Projektów Statutowych tworzą Radę Dyrektorów Programów Statutowych, która jest stałym organem doradczym i koordynującym działania Towarzystwa.

§ 39

1.      Radę Dyrektorów Programów Statutowych zwołuje Zarząd Towarzystwa w zależności od bieżącej potrzeby.
2.     Posiedzeniom Rady przewodniczy Prezydent lub Kanclerz Towarzystwa.
3.     W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Naukowej Towarzystwa i przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
4.     W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Rozdział VI
Jednostki terenowe Towarzystwa - oddziały i ich władze

§ 40

1.      Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Towarzystwa powołuje oddziały.
2.     Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
a.     zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok;
b.    złożenia przez zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

§ 41

Oddziały terenowe Towarzystwa, realizują swoją działalność w ramach programów i projektów statutowych Towarzystwa.

§ 42

1.      Do powołania oddziału przez Zarząd wymagany jest wniosek, co najmniej 7 osób deklarujących przystąpienie do Towarzystwa lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc Oddział, Zarząd określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
2.     Władzami Oddziału są:
1)     Walne Zebranie Członków Oddziału,
2)     Zarząd Oddziału,
3)    Komisja Rewizyjna Oddziału,
4)    Sąd Koleżeński Oddziału.

§ 43

Postanowienia § 24 i § 34 stosuje się odpowiednio.

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

§ 44

1.      Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
2.     Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 45

1.      Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
a.     uchwalanie programów działania oddziałów;
b.    wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału;
c.     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom.

§ 46

1.      W Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału biorą udział:
a.     z głosem stanowiącym – Członkowie zwyczajni Oddziału,
b.    z głosem doradczym – Członkowie stowarzyszeni, przedstawiciele Członków wspierających z terenu działania oddziału, członkowie władz naczelnych Towarzystwa oraz zaproszeni goście.

§ 47

1.      Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem.
2.     Postanowienia określone w Statucie dotyczące zwoływania Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio.

§ 48

1.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a.     z własnej inicjatywy,
b.    na żądanie Zarządu Towarzystwa,
c.     na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
d.    na pisemny wniosek co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału.
2.     Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.
3.     W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w Statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
4.     Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5.     Postanowienia § 25 stosuje się odpowiednio z wyłączeniem § 25 ust. 5 lit. f), l), m).

Zarząd Oddziału

§ 49

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Towarzystwa na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

§ 50

1.      Zarząd Oddziału składa się z Prezesa oraz Wiceprezesa. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału konstytuuje się.
2.     Jeżeli liczba członków oddziału wynosi co najmniej 20, Zarząd po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, może powołać dodatkowych członków Zarządu Oddziału w liczbie nie przekraczających dwóch.
3.     Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4.     Do zbadania spraw i problemów organizacyjnych, ekonomicznych oraz opracowania wniosków, Zarząd Oddziału może powoływać zespoły pomocnicze, określając ich skład oraz zadania.
5.     Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału, w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku.
6.     W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez prezesa Zarządu Oddziału, funkcję tę obejmuje na ten okres Wiceprezes Oddziału.
7.     W przypadku równej ilości głosów w toku głosowania głos decydujący należy do Prezesa Oddziału.
8.     Sprawozdania z posiedzeń Zarządu Oddziału przekazywane są do informacji Zarządu Towarzystwa w terminie 7 dni.

§ 51

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
a.     realizowanie celów statutowych Towarzystwa zgodnie z art. 10 pkt. 1 - 3;
b.     wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, Zarządu Towarzystwa oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału;
c.      wnioskowanie do Zarządu Towarzystwa o powołanie Programów i Projektów Statutowych;
d.     określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału;
e.     uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego;
f.      reprezentowanie Oddziału na zewnątrz;
g.     zarządzanie majątkiem Towarzystwa w ramach posiadanych pełnomocnictw;
h.     organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością;
i.      zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień;
j.      uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału;
k.     współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Oddziału;
l.      zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków Oddziału;
m.   składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału.

§ 52

Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te zarządy, na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Zarząd Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 53

1.      Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.
2.       
a.     Komisja Rewizyjna Oddziału powoływana jest, gdy liczba członków Oddziału wynosi 20 osób.
b.    W przypadku nie powołania Komisji Rewizyjnej Oddziału, zakres jej obowiązków przejmuje Komisja Rewizyjna Towarzystwa.
3.     Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, niebędących członkami Zarządu Oddziału.
4.     Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członka komisji.
5.     Członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§ 54

1.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
a.     kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych;
b.     współpraca z Komisją Rewizyjną;
c.      przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej;
d.     zgłaszanie Zarządowi Towarzystwa umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
e.     przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.

§ 55

Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej jeden raz w roku.

§ 56

1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
2.     Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
3.     Szczegółowy tryb i zasady działania komisji rewizyjnych oddziałów określa regulamin uchwalony przez te komisje, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Komisję Rewizyjną.

Sąd Koleżeński Oddziału

§ 57

1.      Sąd Koleżeński Oddziału jest władzą powołaną do:
a.     rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem przez członków, postanowień statutu, uchwał władz lub działaniem na szkodę Towarzystwa,
b.    rozstrzygania spraw i zatargów wynikłych między członkami Towarzystwa.
2.       
a.     Sąd Koleżeński Oddziału powoływany jest, gdy liczba członków Oddziału wynosi 20 osób.
b.    W przypadku nie powołania Sądu Koleżeńskiego Oddziału, zakres obowiązków przejmuje Sąd Koleżeński Towarzystwa.
3.     Sąd Koleżeński Oddziału w przypadkach określonych w ust. 1 orzeka na wniosek:
a.     Zarządu lub Zarządu Oddziału,
b.    Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c.     co najmniej 5 członków,
d.    zainteresowanego członka - w sprawach osobistych.

§ 58

1.      Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza.
2.     Członek Sądu Koleżeńskiego Oddziału nie może pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
3.     Członkiem Sądu Koleżeńskiego Oddziału nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4.     Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

§ 59

1.      Sąd Koleżeński Oddziału orzeka w składzie trzyosobowym, tj. przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Sądu i dwóch członków.
2.     Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego - za pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.
3.     Postanowienie § 28 - § 33 stosuje się odpowiednio.

§ 60

1.      Sąd Koleżeński Oddziału składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków Oddziału.
2.     Sąd Koleżeński Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Sąd Koleżeński.

§ 61

1.      Jeżeli przepisy szczegółowe odnośnie funkcjonowania Władz Oddziałów, nie stanowią inaczej, stosuje się przepisy o funkcjonowaniu Władz Towarzystwa Naukowego.

Rozdział VII
Majątek Towarzystwa Naukowego Pruthenia

§ 62

1.      Majątek Towarzystwa powstaje z:
a.     składek członkowskich;
b.    dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego;
c.     dochodów z mienia nieruchomego i ruchomego;
d.    ofiarności publicznej;
e.     darowizn, spadków i zapisów;
f.      innych źródeł w tym działalności gospodarczej.
2.     Majątek może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych Towarzystwa oraz pokrycie kosztów jego funkcjonowania.
3.     Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd.

§ 63

1.      Majątek Oddziału Towarzystwa powstaje z:
a.     odpisu składek członkowskich członków oddziału;
b.    dotacji zarządu na działalność statutową;
c.     dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego członków oddziału;
d.    darowizna, spadek i zapis na oddział;
e.     dochodów pozyskanych w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, realizowanej przez Oddział Towarzystwa. Zasady podziału środków określa w uchwale Zarząd Towarzystwa, na wniosek Zarządu Oddziału.

§ 64

Funduszami i majątkiem Oddziału Towarzystwa zarządza Zarząd Oddziału.

§ 65

1.      Majątek Towarzystwa nie może zostać wykorzystany do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
2.     Majątek Towarzystwa nie może być przekazywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności - jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3.     Majątek Towarzystwa nie może być wykorzystany na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Towarzystwa.
4.     Władze Towarzystwa ani jego organy nie mogą dokonywać zakupów towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 66

1.      Dla realizacji swoich celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.
2.     Dochody z prowadzonej działalności Towarzystwo przeznacza na działalność statutową.

§ 67

Członkowie Towarzystwa korzystają z jego mienia w zakresie i na zasadach ustalonych w regulaminie zatwierdzonym przez Zarząd.

Rozdział VIII
Reprezentacja i pełnomocnictwa

§ 68

1.      Do reprezentacji Towarzystwa upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających razem.
2.     Do zaciągania zobowiązań majątkowych nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających razem.
3.     Do reprezentacji Towarzystwa oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w sprawach nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu a związanych z realizacją projektu finansowanego w całości lub w części ze środków zewnętrznych, bądź też projektu statutowego zdefiniowanego w strategii działania Towarzystwa, może zostać upoważniony Dyrektor Programu Statutowego bądź Kierownik Projektu Statutowego. Wymagana jest uchwała Zarządu, podjęta większością głosów przy obecności całego składu Zarządu, określająca zakres reprezentacji.
4.     Do reprezentacji Towarzystwa oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w sprawach nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu może zostać upoważniony uchwałą Zarządu każdy Członek Towarzystwa.
5.     W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest uchwała Zarządu podjęta jednomyślnie przy obecności całego składu Zarządu.

§ 69

1.      Upoważnienia udziela Zarząd w zwykłym trybie, w formie pisemnej.
2.     Upoważnienia udziela się do reprezentowania Towarzystwa w sprawie wskazanej w pełnomocnictwie.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 70

Zmiana statutu nie może przekreślać celu działalności Towarzystwa.

§ 71

1.      Towarzystwo rozwiązuje się na mocy stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów przy obecności 2/3 lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2.     Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.
3.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.

Rozdział X
Przepisy przejściowe

§ 72

1.      Status wchodzi w życie w chwili jego uchwalenia.
2.     Obrady Walnego Zgromadzenia, na którym został przyjęty nowy Statut Towarzystwa Naukowego Pruthenia, są kontynuowane w oparciu o przepisy starego Statutu z wyłączeniem regulacji dotyczących powoływania nowych organów Towarzystwa Naukowego Pruthenia.
3.     Organy Towarzystwa Naukowego Pruthenia zawarte w niniejszym Statucie, wybierane są na jego podstawie, na Obradach Walnego Zgromadzenia, na którym niniejszy Statut został przyjęty.