piątek, 4 sierpnia 2017

COLLOQUIA BALTICA II

COLLOQUIA BALTICA   II

Interdyscyplinarne Spotkania z Historią i Kulturą Bałtów
Olsztyn, 26-28 października 2006 r.

Drugie już spotkanie z cyklu Colloquia Baltica rozszerza swoją problematykę zarówno merytorycznie, jak i metodologicznie. W ostatnich dwu latach, jakie minęły od pierwszego spotkania we wrześniu 2004 roku pojawiły się zarówno nowe koncepcje dziejów Prusów, jak też nowe kierunki zainteresowań badawczych, tak w historii (np. dzieje rodów pruskich), archeologii (miejsca kultu), czy wreszcie – w zasadzie nieobecnych dotąd – antropologii kulturowej i religioznawstwa. Te wszystkiej wątki znalazły swoje odzwierciedlenie w programie konferencji.
Kiedy w roku 2000 zawiązywaliśmy Towarzystwo Pruthenia zainteresowanie najstarszymi dziejami Prus przez publiczność było przez nas raczej bardziej postulowane niż odczytywane. Tymczasem 6 lat działalności Towarzystwa dowodzi, że owo odczytanie społecznego zapotrzebowania na przybliżanie i zrozumienie tej problematyki nie było błędne. W ostatnich latach a nawet miesiącach odbieramy wiele sygnałów świadczących o rosnącym zainteresowaniu współczesnych mieszkańców różnych zakątków Prus dziejami tej ziemi i zapomnianym plemieniem Prusów, którzy na niej jeszcze osiemset lat temu gospodarzyli. Odżywają staropruskie nazwy geograficzne, plemienne, a nawet staropruska mitologia, na nowo biorąc udział w kształtowaniu tożsamości mieszkańców pruskiej ziemi. Można powiedzieć, że jesteśmy oto świadkami procesu zadomawiania się mieszkających dzisiaj w Prusach ludzi na ziemi dotąd obcej i nieprzyjaznej. W ten sposób to miejsce, dla poprzednich pokoleń tak odległe kulturowo staje się powoli naszą małą ojczyzną. Przeżycie ojczyzny zakłada nie tylko zadomowienie, ale także zagospodarowanie przestrzeni i zżycie się z tym, co możemy określić jako tradycję miejsca. Wierzymy, że konferencja Colloquia Baltica dobrze służy odczytywaniu tej tradycji.
Z przyjemnością zatem zapraszamy Szanownych Państwa do uczestnictwa w tym wydarzeniu, które możemy realizować dzięki doskonałej współpracy z Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, kierowanym przez prof. dra hab. Stanisława Achremczyka.
Tradycyjnie już konferencja poświęcona dziejom i kulturze Bałtów – Colloquia Baltica II ma swoisty charakter. Charakteryzuje ją nie tylko interdyscyplinarność ale także struktura, która nawiązuje do bardzo starego stylu konferencji. Wykład wiodący pierwszego dnia konferencji wygłosi prof. dr hab. Wiesław Długokęcki o własnej próbie nowej syntezy dziejów Prusów, do wykładu Profesora dołączą swoje glosy profesorowie: Wojciech Nowakowski i Grzegorz Białuński. W kolejnych dwóch dniach wykłady główne wygłoszą m.in. prof. dr hab. Michał Hasiuk, prof. dr hab. Andrzej Kowalski.
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne (nie pobieramy żadnych opłat konferencyjnych). Zainteresowanym Organizatorzy mogą pomóc w rezerwacji noclegów (w różnych standardach) oraz posiłków.
Łącząc wyrazy szacunku – Organizatorzy:
Towarzystwo Pruthenia
Ośrodek badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.


COLLOQUIA BALTICA II
OLSZTYN 26-28 PAŹDZIERNIKA 2006
PROGRAM

26-10-2006 r.

 
11.00 Otwarcie Konferencji Colloquia Baltica II
prof. dr hab. Stanisław Achremczyk
– Dyrektor OBN im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
dr Mirosław Hoffmann
– Prezydent Towarzystwa „Pruthenia”
 
11.30 – 14.30 SESJA I 
Przewodniczy sesji – dr Mirosław Hoffmann

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki
Dzieje Prusów – próba nowej syntezy
Glosy:
prof. dr hab. Wojciech Nowakowski
dr hab. Grzegorz Białuński prof. UWM
Dyskusja
 
14.00 Przerwa na obiad
 
16.00-19.00 SESJA II
Przewodniczy sesji: dr hab. Grzegorz Białuński, prof. UWM

dr Mirosław Hoffmann
Dzieje archeologii Prus Wschodnich – wybrane zagadnienia.
dr Marek Jagodziński
Zagadnienie obecności Skandynawów w rejonie ujścia Wisły we wczesnym średniowieczu.
mgr Grzegorz Świderski
Stan i potrzeby badań nad grodziskami pruskimi z obszaru dawnego dominium warmińskiego.
Dyskusja

27-10-2006 r.
 
09.00 – 14.00 SESJA III
Przewodniczy sesji – dr Ryszard Sajkowski
dr hab. Grzegorz Białuński, prof. UWM
Ród Wajsylewiców. Fragment z dziejów pruskiej emigracji
mgr Alicja Dobrosielska
Elbląska rodzina Zamehl. Przyczynek do trwania pruskiej tożsamości.
mgr Dariusz Adam Sikorski
O pozycji prawnej kobiety pruskiej w okresie pogańskim.
Dyskusja
mgr Jerzy Marek Łapo
Co właściwie wiemy o pruskich babach kamiennych?
mgr Mariusz Wyczółkowski
Nieznane miejsca kultu na pograniczu średniowiecznej Barcji. Przyczynek do roli konia w wierzeniach Prusów.
Dyskusja

14.00 – 16.00 Przerwa na obiad
 
16.00 – 18.00 SESJA IV
Przewodniczy sesji – dr Jan Gancewski
prof. dr hab. Michał Hasiuk
Język pruski w badaniach językoznawczych.
dr Letas Palmaitis
Naukowe podstawy rekonstrukcji języka pruskiego.
Dyskusja


28-10-2006 r.
 
09.00 – 14.00 SESJA V
Przewodniczy sesji: dr Bogdan Radzicki
dr hab. Andrzej Kowalski
Język jako źródło historyczne.
dr Jacek Kowalewski
Antropologia historyczna i jej możliwości poznawcze.
mgr Sławomir Fafiński
Piśmiennictwo pierwszych biskupów warmińskich (do Łukasza Watzenrodego).
dr Justyna Prusinowska
Religia i mitologia Prusów w dziewiętnastowiecznej literaturze polskiej, łotewskiej i litewskiej.
Dyskusja

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Podsumowanie obrad: prof. dr hab. Wojciech Nowakowski