Seminarium Prussicum

2013
 • 22 października 2013 r.
  dr Sławomir Wadyl, Materialne i kulturowe wyróżniki przynależności etnokulturowej w strefie tzw. pogranicza słowiańsko-bałtyjskiego. O interpretacji etnicznej w archeologii wczesnego średniowiecza
 • 6 czerwca 2013 r.
  dr hab. Andrzej Kamieński, prof. PAN (Poznań), Johann Gustav Droysen i Kazimierz Jarochowski: dwugłos w sprawie wielkiego elektora i Kalksteina
 • 16 maja 2013
  POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
 • 18 kwietnia 2013
  dr Paweł Kawiński (Gdańsk), Bóstwa w strukturze wierzeń staropruskich
  mgr Michał Kowalski (UWM), Pochodzenie, symbolika i przemiany w herbie oraz pieczęci Ornety
 • 14 marca 2013
  dr Milena Teska (UAM Poznań), Źródła do poznania kultury oksywskiej z obszaru prawobrzeżnego dolnego Powiśla
  mgr Marek Pacholec, Pruska taktyka bitewna w XIII w.
 • 14 lutego 2013
  mgr Robert Klimek (Olsztyn), Święte wzgórza u Prusów
  mgr Julia Możdżeń (UMK Toruń), Zapiski rodzinne Jakuba Lubbego i Martina Roesslera jako świadectwa samoprzedstawienia życia kramarzy w Gdańsku na przełomie XV i XVI w.
 • 17 stycznia 2013
  mgr Alicja Dobrosielska, Opór Prusów wobec zakonu krzyżackiego w dobie podboju. Szkic z antropologii politycznej Prusów.
2012
 • 13 grudnia 2012
  mgr Seweryn Szczepański (Iława), Od Homera do Wulfstana – wyścigi jako motyw uświęcania zmarłych u ludów indoeuropejskich
 • 15 listopada 2012 r.
  prof. dr hab. Wojciech Nowakowski, …
 • 18 października 2012 r.
  dr Mirosław Hoffmann, Kształtowanie się form organizacyjnych wschodniopruskiej archeologii w XIX w. (do wojny francusko-pruskiej)
 • 12 kwietnia 2012 r.
  dr hab. Dariusz Sikorski (UAM), O prawdzie historycznej (historycznie)
 • 9 – 11 lutego 2012 r.
  dr hab. Norbert Ostrowski prof. UAM, Wstęp do językoznawstwa historycznego
  (zajęcia odbywają się na Wydziale Humanistycznym UWM, ul. K. Obitza 1, sala 15)
 • 19 stycznia 2012 r.
  mgr Robert Klimek, Zasięg ziemi Mała Barcja w świetle materiałów źródłowych, archeologicznych i toponomastycznych


2011
 • 26 maja 2011 r.
  mgr Krzysztof Wróblewski (UWM Olsztyn), Prusy a Ruś w X wieku.
  (odbędzie się wyjątkowo o godz. 10.30 na Wydziale Humanistycznym UWM ul. K. OBitza 1, s. 218)
 • 28 kwietnia 2011 r.
  dr Wiesław Skrobot (Iława), Kontekst czasowo-przestrzenny miejsca kultu w Łąkach Bratiańskich koło Nowego Miasta Lubawskiego – od czasów staropruskich do współczesności.
 • 24 lutego 2011 r.
  Dyskusja nad książką dra Kazimierza Grążawskiego: Ziemia lubawska na pograniczu słowiańsko-pruskim w VIII-XIII w., Olsztyn 2009.
 • 20 stycznia 2011 r.
  dr Adam Cieśliński (Uniwersytet Warszawski), Grobowce biedoty i elit, czyli o kurhanach kultury wielbarskiej z pierwszych wieków po Chrystusie.
2010
 • 16 grudnia 2010 r.
  mgr Paweł Kawiński (Gdańsk), Staropruskie słownictwo aksjologiczne i sakralne w ujęciu etnolingwistycznym.
 • 18 listopada 2010 r.
  mgr Seweryn Szczepański (Iława), Campus Schinewite a trwałość pruskiego pogranicza. Fragment z dziejów osadnictwa południowej Pomezanii.
 • 28 października 2010 r.
  dr hab. Sławomir Zonenberg (UKW Bydgoszcz), Prahistoria Prus w kronice Szymona Grunaua.
 • 27 maja 2010 r.
  dr Sławomir Zonenberg (UKW Bydgoszcz), Kronika Szymona Grunaua
 • 29 kwietnia 2010 r.
  POSIEDZENIE NADZYWCZAJNE – Seminarium metodologii humanistyki
 • 25 marca 2010 r.
  dr Wiesław Skrobot (Iława), Mit ognia „ukryty” w reliktach osadnictwa na zachodnim pograniczu dawnych Prus Wschodnich
 • 25 lutego 2010 r.
  Jadwiga Lewandowska (UKW Bydgoszcz), Ślady obrzędowości pogańskiej na pograniczu polsko-pruskim w średniowieczu
  Seweryn Szczepański, O lokalizacji i funkcjonowaniu tzw. „drzew wartowniczych” na obszarze Pomezanii w XIII-XIV w.
 • 21 stycznia 2010 r.
  dr Norbert Ostrowski (UAM Poznań), Uwagi do budowy morfologicznej pruskiego percunis i litewskiego aitivaras
2009
 • 17 grudnia 2009 r.
  dr Jerzy Marek Łapo (Węgorzewo), Dzieje Mazur i Prus w folklorze
  Robert Klimek (Olsztyn), Zamek w Stradunach
 • 26 listopada 2009 r.
  dr Krzysztof Kwiatkowski (UMK Toruń), Elementy bałtyjskie w organizacji militarnej zakonu niemieckiego w Prusach Dolnych
 • 29 października 2009 r.
  Alicja Doborsielska (UWM Olsztyn), Zmiana kulturowa a tożsamość. Uwagi na marginesie analizy przekazów rodowodowych szlachty pruskiej
  Seweryn Szczepański (Iława), 10 lat mitologii bałtyjskiej w Słowenii – „Studia Mythologica Slavica” (1998-2008)
 • 7 maja 2009 r.
  Dyskusja panelowa nad książką: Marian Biskup, Roman Czaja (red.) „Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach”
 • 2 kwietnia 2009 r.
  dr Justyna Prusinowska „System religijny Bałtów na tle porównawczym”
  dr Alina Kuzborska „Prusowie jako topos literacki w literaturze niemieckiej”
 • 5 marca 2009 r.
  dr Jerzy Marek Łapo „Podanie, bajka, legenda jako źródło historyczne do dziejów Prusów. Refleksja metodologiczna”
 • 26 lutego 2009 r.
  mgr Seweryn Szczepański „Święte miejsca w dokumentach krzyżackich”
 • 8 stycznia 2009 r.
  mgr Marek Pacholec „Rytuał wojenny u Prusów”
  dr Mirosław Hoffmann „Carl Engel i jego działalność w Komisariacie Rzeszy Wschód w latach 1941-1942”
2008
 • dn. 4 grudnia 2008 r.
  mgr Robert Klimek „Kamienie ofiarne na terenie Galindii”
  dr hab. Grzegorz Białuński, prof. UWM, „Biskup wśród barbarzyńców. Kilka uwag o misji pruskiej św. Brunona”
 • dn. 6 listopada 2008 r.
  dr Kazimierz Grążawski „Chrystianizacja ziemi lubawskiej”
 • dn. 29 maja 2008 r.
  Barbarzyńska Europa – dyskusja panelowa
 • dn. 24 kwietnia 2008 r.
  dr Valdemaras Šimėnas „Najnowsze badania nad okresem wędrówek ludów na Litwie”
  mgr Robert Klimek „Znaleziska dirhemów oraz próba ustalenia dróg ich dotarcia na terytorium plemion pruskich w IX-XI w.”
 • dn. 27 marca 2008 r.
  dr Jacek Kowalewski „Metamorfozy kulturowego nurtu badań historycznych w XX wieku”
  mgr Alicja Dobrosielska „Udział Jaćwięgów w kolonizacji krzyżackiej”
 • dn. 28 lutego 2008 r.
  dr Joachim Stephan „Osadnictwo pruskie i kolonizacja krzyżacka w komturstwie elbląskim”
  mgr Seweryn Szczepański „Pomezański gród w Starym Dzierzgoniu”
 • dn. 24 stycznia 2008 r.
  dr hab. Aldona Prašmantaitė, prof. UWM „Bałtyjskie zbiory w Muzeum Starożytności w Wilnie”
2007
 • 13 grudnia 2007 r.,
  dr Jan Gancewski „Udział Prusów w gospodarce folwarków krzyżackich w Prusach”
  mgr Marek Pacholec „Rytuał zadawania śmierci u Prusów”
 • 22 listopada 2007 r.
  dr Wojciech Wróblewski „Legenda galindzka”
 • Bogdan Radzicki „Seminarium Prussicorum – wprowadzenie na rok 2007/2008”
 • 24 maja 2007 r.
  Arkadiusz Koperkiewicz „Wczesnośredniowieczne praktyki pogrzebowe na pograniczu Prus i Słowiańszczyzny Zachodniej”
  Robert Klimek „Anna Marciniak-Kajzer, Z problematyki badań nowożytnych kopców w rejonie Mrągowa w świetle wykopalisk w Notyście Wielkim, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica 23, 2001, s. 137-161”
 • 26 kwietnia 2007 r.
  Patrycja Godlewska „Pochówki końskie w strefie zachodniobałtyjskiej w okresie wpływów rzymskich i wędrówek”
 • 12 kwietnia 2007 r.
  Szymon Drej „Udział Prusów w kolonizacji Warmii”
 • 29 marca 2007 r.
  Justyna Prusinowska „Legenda o Brutenie i Widewucie”
  Grzegorz Białuński „Ostatnie publikacje źródłowe do dziejów ziem pruskich”
 • 8 marca 2007 r.
  Alicja Dobrosielska „Formy współpracy Prusów z Zakonem Krzyżackim (w okresie podboju)”
 • 22 lutego 2007 r.
  Joanna Grzelak „Misje chrystianizacyjne do Prus w świetle XIX-wiecznej historiografii”
 • 25 stycznia 2007 r.
  Kazimierz Grążawski „Z najnowszych badań nad poszukiwaniem pogranicza słowiańsko-pruskiego w rejonie lubawsko-iławskim”
  Mirosław Hoffmann „Bałtowie – starsi sąsiedzi Słowian, w: Wielka Historia Świata, t. 13, Warszawa 2006”
 • 11 stycznia 2007 r.
  Robert Klimek „O zamku Wiesenburg zwanym Wallewoną – próba ustalenia jego lokalizacji w terenie”
  Jerzy Marek Łapo „Jan Kierszka, Mity i legendy Prusów, Elbląg 1999”
  (sprawozdanie)
2006
 • 14 grudnia 2006 r.
  Paweł Łuszyński „Wyprawy łupieżcze Prusów”
 • 16 listopada 2006 r.
  Cezary Tryk „Czy Prusowie znali łowy z sokołami?”
  Bogdan Radzicki Adnotationes criticae ad textus, qui Zanik ludności pruskiej (M. Pollakówna) et Drogi zaniku Prusów (G. Białuński) inscribuntur
 • Bogdan Radzicki „Seminarium prussicorum – interdyscyplinarne seminarium naukowe poświęcone historii i kulturze Prusów. Idea.”