Warsztaty bałtyjskie

Warsztaty Bałtyjskie odbywają się w czwartki
w Sali Kopernikowskiej Olsztyńskiego Zamku
godz. 18.00
 • 11 grudnia 2014 r., godz. 17.00
  Dr Alicja Dobrosielska (OBN Olsztyn), Nie goście tylko gospodarze. Nie obcy tylko swoi. Prusowie w średniowiecznych miastach pruskich
 • 27 listopada 2014 r., godz. 17.00
  Dr Seweryn Szczepański (OBN Olsztyn), Skarb monet z okresu bitwy grunwaldzkiej z Tułodziada w świetle archiwaliów dawnego Prussia-Museum
 • 16 października 2014 r., godz. 16.00
  Dr Magdalena Natuniewicz-Sekuła (IAIE PAN Warszawa), Weklice – cmentarzysko germańskich elit w centrum bursztynowego wybrzeża
 • 19 grudnia 2013 r.
  Mgr Mariusz Wyczółkowski (Kętrzyn),  Poganowo – pruskie grodzisko i miejsce kultu. Wyniki badań interdyscyplinarnych.
 • 28 listopada 2013 r.
  Mgr Krzysztof Wróblewski (Olsztyn), Brunon z Kwerfurtu i najokrutniejsi z pogan. Wyprawa misyjna do Pieczyngów w 1008 r.
 • 17 października 2013 r.
  Dr Grażyna Nawrolska (Elbląg), Przyczynek do badań nad pielgrzymkami mieszczan elbląskich w średniowieczu.
 • 13 grudnia 2012 r.
  Izabela Mellin-Wyczółkowska, Problem pochówków koni z połowy I tys. po Chrystusie na Mazurach na przykładzie odkryć sepulkralnych z Robaw,  koło Reszla.
 • 15 listopada 2012 r.
  Milena Teska, Prawobrzeżne dolne Powiśle u przełomu er.
 • 25 października 2012 r.
  Aleksandra-Rzeszotarska-Nowakiewicz, Wotywny depozyt bagienny z połowy I tys. po Chrystusie z Jeziora Nidajno na Mazurach.
 • 12 kwietnia 2012 r.
  Krzysztof Wróblewski – Jaćwięg czy Játvígr? Jawtiag Gunariew w traktacie rusko-bizantyjskim z 944 roku
 • 15 marca 2012 r.
  Marek Mariusz Pacholec – Umocnienia i fortyfikacje w sztuce wojennej Prusów
 • 16 lutego 2012 r.
  Jarosław Sobieraj – Przyrodnicze i kulturowe rubieże „ziem pruskich” w pradziejach
 • 26 stycznia 2012 r.
  Romuald Odoj – Badania archeologiczne Pól Grunwaldu
 • 19 maja 2011 r.
  Alicja Dobrosielska, O Prusach, Indianach i pewnym artykule Jana Powierskiego
 • 14 kwietnia 2011 r.
  Maciej Karczewski, Archeologia środowiska Pojezierza Mazurskiego I-VI w. n.e.
 • 24 marca 2011 r.
  Małgorzata Karczewska, Archeologia pamięci, czyli krajobraz kulturowy Mazur i Warmii
 • 24 lutego 2011 r.
  Robert Klimek, Litewskie warownie z XIII-XIV w. – próba identyfikacji grodzisk w oparciu o krzyżackie źródła pisane
 • 9 grudnia 2010 r.
  Jan Gancewski „Przedzamcza i folwarki jako centra gospodarcze Zakonu Krzyżackiego pod koniec istnienia jego państwa w Prusach”
 • 18 listopada 2010 r.
  Marek Mariusz Pacholec „Pruskie wróżby wojenne”
 • 21 października 2010 r.
  Kazimierz Grążawski „Ideologia krucjatowa o misjach pruskich w poglądach kronikarzy XI-XII wieku”
 • 20 maja 2010 r.
  Arkadiusz Dymowski „Znaleziska monet rzymskich z terenu Polski północno-wschodniej”
 • 22 kwietnia 2010 r.
  Andrzej Zdzisław Bokiniec „Geneza Bałtów w świetle genetyki i archeologii”
 • 18 marca 2010 r.
  Jarosław Sobieraj „Kultura ceramiki sznurowej między dolną Wisłą a Niemnem. Rzecz o pierwszych Indoeuropejczykach, kurhanowych grobowcach i pasterzach strefy leśnej…”
 • 18 lutego 2010 r.
  Seweryn Szczepański „‚Góra Zamkowa’ w Starym Dzierzgoniu i jej miejsce w krajobrazie kulturowo-osadniczym okolicy w XIII-XIV wieku”
 • 21 stycznia 2010 r.
  Kazimierz Grążawski „Wyprawy krzyżowe na Prusy”
 • 17 grudnia 2009 r.
  Marek Franciszek Jagodziński „Truso – nowe spojrzenie na historię wczesnośredniowiecznej Europy”.
 • 19 listopada 2009 r.
  Adam Waluś „Obrzędy pogrzebowe i wierzenia religijne zachodnich Bałtów w świetle badań wykopaliskowych cmentarzysk w Piórkowie i Stolnie, woj. warmińsko-mazurskie”.
 • 22 października 2009 r.
  Ryszard Sajkowski „Południowa strefa nadbałtycka w świetle źródeł pisanych”.
 • 24 września 2009 r.
  Mirosław Hoffmann, Bogdan Radzicki „Skansen w skansenie. Rekonstrukcje zachodniobałtyjskich grobowców z I tysiąclecia w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku”.
 • Robert Klimek „Grebyn i Rungenbrust – próba ustalenia lokalizacji w terenie zaginionych zamków krzyżackich”.
 • Alicja Dobrosielska „Gotfryd Zamehl – elbląski poeta, rajca…”.
 • Mirosław J. Hoffmann „Carl Engel i jego misja w krajach bałtyckich w ramach Komisariatu Rzeszy Wschód 1941-1942”.
 • Wiesław Skrobot „Mit ognia ukryty w reliktach osadnictwa na zachodnim pograniczu Prus Wschodnich”.
 • Seweryn Szczepański „Archeologia w służbie nazistów – wykopaliska SS „Ahnenerbe” na grodzisku w Starym Dzierzgoniu”.
 • Grzegorz Białuński „Ród Skomandów w XIII i XIV w.”.
 • Jerzy Marek Łapo „Strachy z mazurskiej chaty. Lokalna demonologia ludowa na marginesie książki „Tragarz duchów””.
 • Mirosław J. Hoffmann „Trzy listy Emila Hollacka do Artura Semraua. Przyczynek do dziejów archeologii Prus Wschodnich i Zachodnich”.
 • Sławomir Klec-Pilewski „Pilewscy, ród Prusów – jego dziedzictwo i tożsamość”.
 • Marek Pacholec „Kat w Rzeczypospolitej XVI – XVIII wieku”.
 • Paweł Łuszyński „Wojskowość Prusów w XI – XIII wieku”.
 • Grzegorz Białuński „Ród Skomandów w XIII – XIV wieku”.
 • Cezary Tryk „Sokolnictwo w Zakonie Krzyżackim – wybrane zagadnienia”.
 • Marek Radoch „Wsparcie militarne Witolda przez Krzyżaków w wyprawach na Tatarów 1398-1399 w świetle źródeł zakonnych”.
 • Mariusz Wyczółkowski „Krzyżackie systemy obronne na terenie Barcji”.
 • Kazimierz Grążawski „O tak zwanej częściowej okupacji ziemi chełmińskiej przez Prusów – głos w dyskusji”.
 • Arkadiusz Koperkiewicz „Jemiołowo, Olsztynek, Olsztyn – najnowsze odkrycia archeologiczne AD 2006”.
 • Seweryn Szczepański „Ludowe postrzeganie pruskiej przeszłości na przykładzie podań z obszaru Pojezierza Iławskiego i dorzecza Drwęcy”.
 • Marek F. Jagodziński „Truso – wikińskie emporium”.
 • Jerzy Marek Łapo „Czy Konopkowa była ladacznicą? Przeszłość Mazur w świetle dawnej wiedzy ludowej”.
 • Bogdan Radzicki „Problem etnohistorii Prusów”.
 • Robert Klimek „Pruski odcinek szlaku handlowego, łączącego w średniowieczu Sambie z Rusią – źródła i możliwości identyfikacji”.
 • Mirosław J. Hoffmann „Czy historycy nie spóźnili się z jubileuszem Olsztyna? – teren miasta przed trzema tysiącami lat”.
 • Grzegorz Białuński „Ród Prusa Kleca”.
 • Robert Klimek „Wały podłużne w Nerwiku, gm. Purda, woj. warmińsko-mazurskie”.